fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Černí odběratelé elektřiny – Když zloděj křičí: Chyťte zloděje!

0

Jako blesk z čistého nebe se před dvěma týdny objevila zpráva osporu mezi černými odběrateli a společností ČEZ, konkrétně její divizí ČEZMěření. Hlavním tématem sporu bylo odhalování zlodějů elektrické energie pracovnískupinou Netechnických ztrát (NTZ), spadající pod zmíněnou divizi. Ponechmestranou otázky, proč byla věc medializována právě nyní, když jde o případystaré až několik let, proč si údajné vyhrožování, vydírání a psychický terornechali údajní černí odběratelé líbit a nebránili se legitimními kroky, které právnísystém v naší zemi umožňuje, a stejně tak i nejasnosti týkající seúdajného nedovoleného ozbrojování pracovníků NTZ při výjezdech k černýmodběratelům (pozn.: s označením komando NTZ bych byl velmi opatrný;několikadenní výcvik, při kterém jsou vyjukaní členové NTZ zachyceni na videu, rozhodněnelze srovnávat s dlouhodobým a náročným drilem příslušníků elitních útvarůarmády nebo policie – tj. skutečných komand).

Ačkoliv společnost ČEZ nakonec podlehla silnému tlaku veřejného mínění ačinnost skupiny NTZ pozastavila, zásadní sdělení celé kauzy je nutné hledatjinde – znovu se ukázalo, že přebujelý stát nedokáže efektivně ochránitsoukromé vlastnictví.

Vlastnické právo je právemabsolutním

V Listině základních a práv svobod stojí: „Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků mástejný zákonný obsah a ochranu.“ (oddíl První, čl. 11, odst. 1), a také: „Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito naújmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jehovýkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad mírustanovenou zákonem.“ (ibid, odst. 3). Ochranu vlastnickému právu jakoprávu absolutnímu, působícímu erga omnes, dále přiznává občanský zákoník, neboťmimo jiné stanoví: „Vlastník má právo naochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva neoprávněně zasahuje;zejména se může domáhat vydání věci na tom, kdo mu ji neprávem zadržuje.“ (§126, odst. 1). Toliko opora v právní teorii.

Dokážu si představit, že kauza černých odběratelů i přes vstřícný krokČEZ spustí lavinu právnických posudků, advokátských kliček a tuzemské soudybudou mít o práci postaráno. Ale nedělejme tento případ složitější, než veskutečnosti je. Pokud došlo ke krádeži, nelze hájit zloděje konstatováním vestylu: „Ano, můj klient sice prokazatelně kradl, ale legální vlastník majetkuje bohatá polostátní firma, jejíž manažeři mají velké platy. Navíc se vlastník ohradilproti krádeži a domáhal se vrácení svého majetku, což můj klient (= zlodějelektrické energie) nečekal a způsobilo mu to trauma. Takže můj klient je vlastněoběť…“ Zloděj nikdy není obětí v pravém slova smyslu; tou je přeceokradený.

Nechráníme vrahy, neochraňujmezloděje. Ani zloděje elektřiny ne…

Pokud vám někdo ukradne automobil (televizi / mobil / panenku / invalidnívozík – dosaďte si, co je libo), zřejmě z toho radost mít nebudete. Šlo ováš majetek, o vaše vlastnické právo. Pokud budete mít obchod s automobilya někdo vás bude okrádat pravidelně, taktéž z toho nebudete nadšení apravděpodobně budete požadovat pomoc od policie. Ale co když bude okrádánípokračovat a vy zjistíte, že příslušný orgán nemá na to váš problém vyřešit? Rezignujete?Necháte zloděje, ať dál beztrestně rozkrádá váš majetek? Samozřejmě že ne!Budete se snažit v rámci svých možností pachatele najít a domoci se svéhopráva.

Že má energetický gigant disponující miliardami Kč zisku k tomutokonání jiné možnosti než důchodce nebo drobný živnostník, je pochopitelné. Krádeželektrické energie je sofistikovaná trestná činnost, která vyžaduje vyšší mírutechnických znalostí a vybavení, než jiné, rozšířenější (a neméně nepříjemné) druhytrestné činnosti. Pro policii je samozřejmě obtížné efektivně monitorovattisíce kilometrů elektrického vedení a odhalovat případnou trestnou činnost.Pro vlastníka, v tomto případě ČEZ, je zase obtížné smířit se s tím,že jej někdo permanentně okrádá a nic se neděje. Pokud bude jednat v rámcizákonů (!!!) a jeho činnost pomůže odhalit lidi, kteří záměrně zcizují majetek,co jim nepatří, je to pozitivní. Slušný člověk se nemá čeho bát. Nechť majíparkoviště své hlídky, supermarkety své ostrahy, dopravní podniky své revizorya energetické podniky své týmy NTZ… A všichni ať důsledně a tvrdě postupujíproti nenechavcům, kteří nám, vlastníkům čehokoliv, svými krádežemi obtěžujíživot. Zkrátka nastavme pravidla, která budou účinně postihovat a penalizovatzloděje a podvodníky, nikoliv slušné lidi a subjekty jednající v zájmupoctivých vlastníků majetku. A musí být stejné, zda jde o majetek učitele, důchodce,obchodu s květinami nebo polostátní společnosti, jejíž vrcholní manažeřipobírají pro mnohé z nás nepředstavitelně vysoké platy.

 Policie ČR pomáhá, chrání, alenestíhá. Proč jí tedy nepomoct?

Vždy jsem žil v přesvědčení, že člověk, který něco ukradne, ješpatný. Nezaslouží slitování a musí být potrestán. Tím že se rozhodne něcozcizit, si přece zároveň uvědomuje, že bude-li tento čin odhalen, dojdek omezení jeho práv. Rozhodně jej neomlouvá, když si výše uvedenénedomyslí. Všichni neseme následky za své jednání.

Od svého založení NTZ vypátrala zloděje, kteří ve 14 990 případechnelegálního odběru zcizili elektrickou energii za 552,94 milionu Kč. Troufám sitvrdit, že tohle číslo by obstálo ve srovnání s leckterým krajskýmoddělením naší policie. Vedlejším produktem činnosti NTZ bylo mimo jiné odhaleníosmdesáti (!!!) ilegálních pěstíren marihuany, a to jen za poslední rok. To je přeceabsolutně vynikající počin! Každý soudný člověk s tím musí souhlasit(pokud tedy sám není konzumentem THC). Ukázalo, že dopouštět se trestného činuse nemusí vyplatit, ani když se pachateli povede ujít zraku policejních složek.

Činnost Policie ČR není efektivní a její příslušníci, byť ne vždy vlastnívinou, až příliš často tahají v boji s pachateli trestné činnosti zakratší konec. Každý z nás to někdy zažil, z médií se o tom dozvídáme dnesa denně. To, že v právním státě musí akciová společnost zřídit speciálnítým, který chrání její majetek, bohužel tuto smutnou skutečnost potvrzuje. Alekdyž se ukáže, že existuje i jiná cesta, jak se s trestnou činnostívypořádat, cítíme se najednou pohoršeni a hledáme zástupné problémy? Nejasnostitýkající se zásahů NTZ a jejich pracovníků nechť samozřejmě dál řeší odpovědnéorgány, ostatně, dle vyjádření pracovníků ČEZ se tak již dělo i v minulostia současná mediální masáž je dobrou zárukou, že věc nebude zametena pod koberectak jako jiné kauzy – a že jich bylo!

Avšak neměli bychom dopustit, aby současný vývoj v případu NTZ negativněovlivnil podhoubí pro vznik a existenci podobných útvarů v budoucnosti. Toby totiž bylo vítězstvím Pyrrhovým. V záři reflektorů téhle mýdlové operyby měli i nadále stát lidé, kteří kradli. A že jejich role musí zůstat záporná,snad netřeba dodávat!

Normální je nekrást

V problematice trestné činnosti je velmi důležitá prevence. Soukromýútvar vyhledávající trestnou činnost v určitém odvětví je dobrým příklademprevence, která účinkuje. Medializace kauzy NTZ navíc přidává významný výchovnýcharakter. Nebraňme proto žádnému subjektu vynakládat firemní prostředky naprevenci proti trestné činnosti! Vždyť tato aktivita nás, daňové poplatníky,nic nestojí, naopak na ní vyděláme lepší, poctivější společností.

Normální a správné je nekrást a nepodvádět. Před zákonem si musíme býtvšichni rovni. Dokud si v našem státě, který tak rádi řadíme k vyspělýmzemím s tržní ekonomikou a systémem právních norem poskytujících ochranuvlastnickému právu, tyto dvě základní pravidla nevyjasníme, bude dál poctivémučlověku připadat, že nad ním mají zloději a podvodníci tak nějak navrch. Pak sevšak budeme navzájem čím dál složitěji přesvědčovat, že normální je nekrást…

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.