fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Co s výsledky sčítání 2001?

0

Od sčítání lidu, bytů a domů již uběhlo více než půl roku.aveřejnosti jsou předkládány první údaje. V brožuře, která mělavysvětlit smysl celé akce Český statistický úřad napsal:“ Ve spojení svýsledky minulých sčítání bude možno nejen hodnotit dosavadní vývoj,ale využít poznatky pro rozhodovací procesy k dalšímu rozvojispolečnosti i ekonomiky“. První část věty znamená, že zvědavostúředníků státní správy, zaměstnancům vysokých škol, Akademie věd čijiných institucí stojí daňové poplatníky 2,4 miliardy korun. Zároveňzáplava dat pocházející z dotazníků ČSÚ vytvořila pro tyto „badatele“živnou půdu, na které mohou spokojeně vegetovat dalších deset let.Proto zřejmě někteří sociologové prokázali osobní nasazení při mediálníobhajobě sčítání. Živeni státem, ztratili vědomě nebo bezděčně vědeckounezávislost a přejali za vlastní cíle i prostředky státu. Významný je ipřínos sčítání pro potřeby vnější i vnitřní státní propagandy. My domai blízké či daleké zahraničí se dozví o úspěších budováníeurokapitalismu, kolik máme telefonů, počítačů, koupelen, společnýchsplachovacích záchodů, plynových bojlerů a jiných vymožeností.

Druhá část výše zmíněného zdůvodnění je daleko rozpornější. Ve svobodnéspolečnosti, což ale není případ Česka, nemá nikdo právo řídit(omezovat) tužby a přání občanů, pokud nenarušují práva někoho jiného.Potom by neexistoval sebemenší důvod informace obsažené v dotaznícíchČSÚ shromažďovat či zpracovávat. Potřebují je totiž pouze sociálníinženýři, kteří chtějí plánovat cizí štěstí. Další věc je, zda údajezískané při sčítání jsou vůbec smysluplné a jestli mohou být k něčemuvyužity. Informace byly získávány pod pohrůžkou desetitisícové sankce ave vazbě na jméno, resp. rodné číslo. Tím došlo k porušení zásadydobrovolnosti i anonymity poskytování statistických údajů s fatálnímdopadem na jejich pravdivost. Není důvod se domnívat, že veledůležitéúdaje požadované státem, typu materiálu nosných zdí domu nebo záchodunebyly odšvejkovány, zalhány, popřeny, poloodpovězeny, a že část obálekodevzdaných na obecních úřadech neobsahovala čisté papíry.

Pokud ale připustíme, že tato data přece jenom mají vypovídacíschopnost, přičemž první známé výsledky dokazují opak, je na místěotázka: „Rozhodoval v téhle zemi někdy, někdo na základě objektivníchfaktů? Nejednalo se většinou o politickou vůli, spíše zvůli,prosazovanou bez ohledu na realitu?“. Každý ať si odpoví sám podlevlastní zkušenosti.

Statistický úřad samozřejmě v zájmu zachování vlastní tváře trvá naúspěšnosti sčítání (odmítlo se prý podvolit pouze 261 lidí) a všemiprostředky bojuje proti narušitelům pořádku. Proto policie musívyšetřovat letákovou akci proti sčítání na základě § 164 trestníhozákona, vyzývání k neplnění důležité povinnosti. Po trestání projevůsvobody slova skinheadů a dnes i jednoho blouznivého komunisty, poznovuzavedení cenzury knih (Main Kampf), dochází k pronásledováníjiných politických názorů. S horlivostí státního zastupitelství proPrahu 8, které zrušilo odložení věci policií, ostře kontrastujenevyřešená otázka zákonnosti některých otázek i sčítání jako celku.Jedná se o dotazy na „počet narozených dětí a počet zaměstnaných osob“zařazené do dotazníků svévolně nad rámec zákona a z toho vyplývajícíspor mezi Úřadem na ochranu osobních údajů a ČSÚ.

Co se získanými údaji? Sčítací komisaři napočítali v celé zemi 540ticíc volných bytů. Bude zrušen Fond bydlení a okamžitě uvolněnaregulace nájemného? Ze statistik zmizel milion Moravanů. Je to konecproblému s moravanstvím? O osmnáct procent vzrostl počet ateistů (39,9%1991, 58% 2001). Dojde tedy konečně k odluce církve od státu azastavení vynuceného financování těchto skupin z daní ateistů? V zemižije pouze 11.716 Romů. Znamená to vyřešení romské otázky a ústuptématu z televizních obrazovek i ze zájmu mentorských intelektuálů? Cobude státní správa dělat s menšinou lidí, kteří u národnosti uvedliIndián nebo Eskymák? Budeme dotovat výstavbu típí, iglů a chov bizonů?Ani bych se nedivil. Ne že by mě osobně jediný zmíněný údaj za mákzajímal, ale jedná se o příklady výsledků, které objednavatelé sčítání,politici, nedovedou a nemohou přijmout. Budou je interpretovat naprostojinak, nebo prostě skončí v koši.

Shrnuto, podtrženo. Vliv informací pocházející ze sčítáním lidu, domů,bytů na rozhodování lidí a míra nevkusu, ba drzosti doprovázejícíjejich získávání, to vše lze přirovnat k statistickému vyhodnocování,jakým způsobem poslanci parlamentu a zaměstnanců ČSÚ souloží.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.