fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Koexistence burzy cenných papírů a RM Systému je účelná a prospěšná

0

První rok činnosti Burzy cenných papírů Praha a RM-systému jako institucí zodpovědných za organizaci kapitálového trhu v České republice potvrdil možnost jejich koexistence. Nedomnívám se, na rozdíl od některých ekonomů, že na rodícím se českém kapitálovém trhu omezeném nedostatkem volného kapitálu není místo pro dva významné organizátory trhu. Nesouhlasím s tvrzením, že jediný organizátor kapitálového trhu by byl schopen zabezpečit jeho fungování lépe. Zastánci tohoto názoru tvrdí, že by tak nedocházelo k tříštění obchodování na dvou trzích a soustředění obchodování na jednom trhu by snižovalo transakční náklady investorů vzhledem ke koncentrované informaci a nabídce a následně větším objemům obchodování. Jako liberální ekonom jsem přesvědčen o tom, že zájem konkurujících si institucí při organizování kapitálového trhu v České republice je důkazem očekávání pozitivního vývoje na tomto trhu. Existence dvou organizátorů trhu navíc poskytuje klientovi možnost zvolit si toho, který mu nabízí výhodnější podmínky, jako jsou snadnější přístup na trh, nižší poplatky, rychlejší vypořádání obchodů apod.

V České republice se však neobchoduje s cennými papíry jen na oficiálně organizovaných trzích, jako jsou BCPP a RM-S, avšak také mimo organizovaný trh a právě objemy těchto obchodů jsou největší. Podle některých odhadů dosahují 50 – 90 hodnoty všech obchodů probíhá mimo organizovaný trh. K podobnému jevu dochází také ve standardních tržních ekonomikách, kde podíl obchodů mimo oficiální aukční trhy dosahuje takové výše jako u nás. Liší se jen tím, že obchodování mimo oficiálně organizovaný trh je pod kontrolou makléřských firem, které provádějí obchody mezi sebou. U nás jsou tyto obchody evidovány pouze Střediskem cenných papírů, přičemž neznámá zůstává cena, za niž byly cenné papíry prodány či koupeny. Makléřským firmám v České republice se obchod s cennými papíry dosud nepodařilo takovým způsobem ovládnout, proto vystupují jejich zástupci kriticky nejen proti obchodování na neoficiálních trzích, ale také proti RM-systému.

RM-systém prostřednictvím svých obchodních míst vytvořil síť, která může sloužit především drobným akcionářům nebo držitelům podílových listů pro jejich obchodování v malých objemech. Vysoký počet těchto akcionářů, jejichž podíl na celkovém počtu obyvatel je v naší zemi díky kuponové privatizaci daleko vyšší než v zemích s vyspělými tržními ekonomikami, může pomocí obchodních míst RM-systému přímo vstupovat na kapitálový trh bez účasti zprostředkovatelů. Drobní klienti nejsou pro makléřské firmy vzhledem k objemu jimi držených akcií příliš atraktivní a nabídka služeb většiny makléřských firem fungujících na našem kapitálovém trhu jim není určena.

Celkový objem obchodů na kapitálovém trhu prostřednictvím BCPP značně převýšil objem zaznamenaný na RM-systému v prvním roce jejich činnosti. Zdá se, že tuto situaci mění zavedení průběžných aukcí v RM-systému, tz. Obchodování v reálném čase, a multiplikační účinek může mít radikální zvýšení počtu ambulantních míst lépe dostupným jednotlivým akcionářům. Tento vývoj pravděpodobně donutí i burzu přejít v krátké době na kontinuální obchodování.

Po obrovském nárůstu obchodování v prvních dvou měsících tohoto roku a vzestupu cen na obou organizovaných trzích došlo v posledních měsících k poklesu a cenové stagnaci u většiny obchodovaných emisí. Cenový růst byl způsoben především aktivitou zahraničních investorů a jejich poptávkou po akciích z první vlny kuponové privatizace a snahou institucionálních investorů stabilizovat portfolio jimi držených akcií. Obdobný cenový vývoj lze očekávat až po uvedení akcií z druhé vlny kuponové privatizace na kapitálový trh.

Stimulem pro obchodování s cennými papíry byly také cenové rozdíly zaznamenané na obou oficiálně organizovaných trzích. Mnozí obchodníci s cennými papíry, ale také akcionáři využívali cenové rozdíly k spekulativním nákupům a prodejům. V posledním období došlo k zmírnění cenových výkyvů, a tím i snížení cenových rozdílů mezi oběma trhy.

Brzdou rozvoje kapitálového trhu v České republice jsou podle mého názoru v současné době platné daňové předpisy. Držitelé akcií jsou diskriminováni oproti majitelům bankovních vkladů tím, že ze svých výnosů – dividend musí zaplatit 25?daň oproti 15 dani placenou z úroků z bankovních vkladů. Tento rozdíl nestimuluje obyvatelstvo uchovávat své dočasně volné prostředky v akciích. Rovněž relativně vysoké daňové zatížení výnosů z obchodování s cennými papíry na rodícím se kapitálovém trhu, které je založeno na rozdílu mezi nabývací a prodejní cenou, nepodporuje růst objemu obchodování na kapitálovém trhu. Spíše naopak, vede ke snižování cen a tím i snižování objemu obchodování.

Lze očekávat, že k výraznějšímu oživení na kapitálovém trhu dojde po uvedení nových emisí z druhé vlny kuponové privatizace a vstupu penzijních fondů na kapitálový trh. Toto oživení prospěje jak burze, tak RM-systému a snad vyvrátí veškeré pochybnosti o koexistenci obou organizátorů kapitálového trhu v České republice.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.