fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Liberalismus v kostce jako zrcadlo identifikace

0

Liberalismus a jiné termíny od nějodvozené se staly velmi populárními po pádu komunistických režimů vestřední a východní Evropě. Kdekdo se snaží vložit základ tohoto slovado názvu „své“ politické strany, politického či názorového hnutí,zájmové skupiny či klubu jen proto, aby se odlišil od všehototalitárního. V mnoha případech se nejedná o nic jiného než opřemalování totalitární podstaty klišé „liberálních“ sloganů kprosazování vlastních cílů. Tento „boom“ používání pojmu liberalismusvede k jeho významovému znejasňování, až mnohdy následně může dojít kjeho zneužívání a následné diskreditaci. Lidé, jejichž jména se s tímtopojmem spojují jsou natolik rozdílní – Ježek, Klaus, Dienstbier, Hirš,Kňažko, Clinton, Haider, Žirinovskij – že člověk, který nemá hlubšífilosofické či ekonomické vědomosti musí být nutně dezorientován.

Liberalismus v kostce je reprezentativní soubor textů významnýchliberálních myslitelů, je publikací, která pomůže čtenáři zodpovědětotázku: „Co se skrývá za pojmem liberalismus?“

Tato publikace o liberalismu ukazuje, z jakých pramenů liberalismusčerpá, jak se rozvíjel a k čemu směřuje – otevřené občanské společnostizaložené na ideálu svobody jednotlivce a na principech právního státu asvobodného tržního hospodářství. Texty vybrané do tohoto svazkupokrývají velký časový úsek, a to od spisů Johna Locka ze stoletísedmnáctého přes rozkvět liberalismu ve století devatenáctém(reprezentovaný Fredericem Bastiatem) až k současným autorům, jako jsouPopper, Gray nebo Nozick. Je zde např. pojednání Johna Stuarta Milla ovýchově, Davida Huma o spravedlnosti, Wilhelma Humboldta o účelučlověka, Johna Prince-Smitha o svobodném obchodě, F.A. Hayeka osociální spravedlnosti a další. Můžeme tedy říci s F. A. Hayekem, že“vůdčí zásada, že politika svobody je pro jednotlivce jedinouopravdovou politikou pokroku, je dnes stejně pravdivá jako byla v 19.století“.

V publikaci je prezentována řada základních filosofických postojů, ježmají přispět ke zdůvodnění liberální ideje svobody. Přestože neexistujea ani nemůže existovat stoprocentní shoda mezi jednotlivými autory,všichni slouží liberální myšlence svobody a bojují proti každé otevřenéformě totalitarismu stejně jako proti plíživému nebezpečí omezovánísvobody i dobře míněným státním intervencionismem. Jak praví F.A. Hayek“je nutné si uvědomit, že zdrojem mnoha nejškodlivějších vlivů na tomtosvětě nejsou často zlí lidé, nýbrž šlechetní idealisté, a že zejménazáklady totalitního barbarismu byly položeny ctihodnými učenciblahovolného myšlení, kteří si nikdy neuvědomili, jaké potomstvo tozplodili.“

Liberalismus v kostce mnoha lidem nastaví zrcadlo, které jim pomůžeidentifikovat vlastní názory. Po přečtení někteří poznají, že vůbecnejsou liberály, jak se mylně domnívali, jiní s překvapením zjistí, žemají k liberalismu velmi blízko.

Liberalismus v kostce sestavil Detmar Doering, přeložil FrantišekSchwarz a vydal Liberální institut ve spolupráci s Nadací FriedrichaNaumanna.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.