fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Sbohem, konkurence

0

Před několika dny schválila poslanecká sněmovna přes odmítavéstanovisko senátu návrh tzv. energetického zákona. Je to důvod kradosti? Pokud jste v sobě dosud neobjevili masochistické sklony, abyvás těšily vysoké ceny a nekvalitní služby, tak nemáte k jásotu žádnýdůvod.

Nabyl-li někdo neznalý věci dojem, že podnikání v energetice jeprincipiálně stejné jako třeba pečení housek nebo prostituce a tudíž byse mělo řídit stejnými zákony, tak ten je již v počátcích ztracen.Vůbec nepochopil, že energetika je technologicky velmi komplikovanéodvětví a jen naivka by si tak mohl myslet, že je schopen koupit si bezpomoci úředníka ať elektřinu, teplou vodu nebo plyn. Takový naivka asitaké nedokáže ocenit strategický význam tohoto odvětví, neví, že bezstátního dohledu by byl vykořisťován neregulovanými monopoly stejnějako je dnes vykořisťován například v hypermarketech, kde si musíkoupit již zmiňovanou housku za devadesát haléřů, když by si ji mohlobstarat, nebýt těchto řetězců, za korunu padesát. Ale určitě,prosťáček, ani netuší, že musí do Evropské unie a tam že už to chápouvšichni. Smířiv se tedy s tím, že bez právní úpravy energetiky seneobejdeme, náš občan rezignuje, vždyť konec konců je to pro jehoblaho.

Co nám tedy energetický zákon slibuje? Slovy předkladatelů si klade velmi vysoké cíle. Zavádí konkurencido oblasti, která byla dosud považována za tzv. přirozeně monopolní.Ušlechtilý cíl, řeknete si, má to však jeden háček. Oprávněnostpřívlastku přirozený před slovem monopol totiž lze obhájit jen tehdy,pokud by se jednalo o nějakou novou metaforu pro termín státemgarantovaný. O tom, že monopoly vznikly až intervencí státu na žádostsamotných elektroenergetických a plynárenských společností, nenípochyb. Nelze se proto divit, že našemu podezíravému občanovi zdá sesnaha státu zavádět konkurenci poněkud pokrytecká. A má pravdu. Pokonkurenci není v novém zákoně ani vidu ani slechu. Jediné smysluplnépojetí konkurence spočívá ve volném vstupu do odvětví a to je přesněto, čemu nový zákon brání. Místo zrušení privilegovaného postaveníupevňuje pomocí systému nesmyslných autorizací monopolní strukturu,tedy to, čemu chtěl bránit. A jako by to nestačilo, ještě se dozvídáme,že tím chrání spotřebitele. Nu což, povzdychne si občan. Sice tamnebude konkurence, ale stát nás přece ochrání. Nepustí do energetikynikoho bez dostatečného vzdělání, pečlivě vyhodnotí jeho podnikatelskýplán a prozkoumá, zda má finanční předpoklady pro tento druh podnikání.Kdyby snad někdo chtěl postavit nové elektrické vedení, tak na něj siúředníci posvítí ještě důkladněji. Kromě nezbytných finančníchpředpokladů dojde i k posouzení efektivnosti a hospodárnosti dostupnýchenergetických zdrojů. Hlavně se ale prozkoumá, zda je to ekonomické aekologické. To aby se neplýtvalo a neničila se příroda. Co kdyby námtak vedly do jednoho domu dvoje dráty! Prostý člověk je podlezákonodárce krátkozraký, preferuje plýtvání a ničení přírody, má prýveskrze špatnou motivaci, nedostatečné informace a nejčastěji oboje. Aod toho je tu stát. Místo toho, aby náš občan mohl svobodně rozhodnouto tom, zda si zaplatí do svého domu jednu přípojku nebo dvacet, zda chce na své chalupě topit elektřinou nebo dřevem nebo zda strpí znečištění svého soukromého pozemku,případně za jakou kompenzaci, musí se podřídit tomu, jak za nějrozhodne státní úředník. Ale důvěřujte mu. Minulých čtyřicet letdovolil znečistit vše, co si jen dokážete představit, zatímco nyníupadá do opačného extrému. Těžko se všichni shodnou na tom, že zavedenízemního plynu do zapadlé horské vesničky je důležitější než např.kvalitní zdravotní péče. Taková regulace tudíž zapříčiňuje dalekosáhléplýtvání. Vzácné zdroje jsou přesunovány z oblastí, kde poskytují lidempodle jejich svobodně projevených preferencí nejvyšší užitek dooblastí, ve kterých shledá zákonodárce jejich použití „společensky“užitečnějším. Vezměme si příklad. Stát odhlasuje, že se při výroběšunky ubližuje zvířatům, což způsobuje společnosti jako celku škodu, najejíž úhradě se spotřebitel nepodílí. Tak tuto výrobu zdaní.Společenský blahobyt nám zase o kousíček poporoste a navíc naplnímestátní rozpočet. Náš obyčejný občan je však bystrý a nenechá seobalamutit tvrzením, že pokud si chce koupit housku se šunkou a místotoho dostane za stejnou cenu pouze housku, je to pro jeho blaho. Stejnětak mu je nad slunce jasné, že pokud si koupí elektřinu vyrobenouspalováním zemního plynu a zůstanou mu ještě peníze na jeho oblíbenoušunku, bude na tom lépe, než když získá pouze onu elektřinu, byť byvzešla z větrných elektráren. Nu což, povzdychne si, bylo hůř.

Zákon je také, byv inspirován směrnicemi EU, plný slov onediskriminaci. Tak se můžeme dočíst o povinnosti provozovateledistribuční soustavy zajišťovat všem účastníkům trhu s elektřinouneznevýhodňující podmínky pro distribuci elektřiny ovšem s výjimkouelektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů nebo při kombinované výroběelektřiny a tepla, které mají na distribuci přednostní právo. To je asijako kdybyste řekli, že nediskriminujete na základě rasy s výjimkouRomů a černochů. V rámci podobně nediskriminačního principu také můžeministerstvo rozhodnout o omezení dovozu elektřiny ze zemí, kde práva apovinnosti výrobců a zákazníků nejsou srovnatelná s právy a povinnostmiu nás. Náš obyčejný občan si toto ustanovení může vyložit asi tak, žepokud by snad nějaký zahraniční výrobce vyráběl elektřinu levněji, takk nám ji rozhodně nevyveze. My zde přece máme svoji vlastní konkurencia nenecháme si ji nabourat nějakým dumpingem. Nu což, není to žádnásláva, ale když to chce ta Evropská unie. Znovu omyl. I kdyžpřipustíme, že do EU chceme a musíme tedy i přizpůsobovat našilegislativu, nemuselo by to vždy dopadat takhle. Lze se jen dohadovatproč, když se vyskytne v direktivách EU možnost zavedení nějaké regulace, tak si to český zákonodárce vysvětlí, jako že se regulovat musí, proč, když je stanoven nejzazšímožný termín liberalizace, bere se to jako pokyn, že před touto lhůtounic rozhodně liberalizovat nelze.Úmysl to být nemůže. Proč by nám politici chtěli škodit? Vždyť všichnisvorně tvrdí, že pracují pro naše blaho. Tak to bude asi jen chyba vpřekladu, řekne si občan, a odchází darovat do parlamentu kvalitníslovník.

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.