fbpx
Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut

Zbavíme se hazardu jeho zákazem?

0

Téma výherních automatů a hazardu vůbec vždy vzbuzovalo emoce a nejinakje tomu v dnešní době. Ve společnosti začíná sílit přesvědčení, ženejlepším řešením by bylo výherní automaty úplně zakázat, aby zcelavymizely z naší společnosti. Je to ale vůbec meta, které je možnodosáhnout

Začněme tím, proč se kolem těchto automatů vede tolik diskusí.Klíčovým problémem je ten smutný fakt, že si na těchto blikajícíchpřístrojích vypěstuje mnoho lidí závislost, která často končí osobnímneštěstím – v lepším případě pouze onoho hráče, v horším případě pakzničeným životem mnoha lidí okolo něj. Hráč, který má rodinu a na hraníse stává závislým, je schopen celou rodinu rozvrátit a vydat se nadráhu kriminálníka, jehož jediným cílem je opatřit si prostředky nadalší hraní. V oblastech, kde nalezneme vysokou hustotu heren, tak můžedocházet k nárůstu kriminality. Na léčení závislosti vyvolané hazardemjsou vynakládány nemalé částky, které by mohly být využity k vhodnějšímúčelům. To jsou pouze některé z argumentů, které se staví protivýherním automatům, resp. hazardu obecně. Toto vše se bezpochyby děje,a proto se množí hlasy, které volají po regulaci počtu výherníchautomatů či po úplném zákazu jejich provozování.

V roce 2007 proběhl průzkum mezi představiteli českých obcí, kterýukázal, že ačkoliv obce získávaly z provozování výherních automatůvýznamné finanční prostředky pro svůj rozpočet, přály si, aby jim dalnový zákon o loteriích do ruky právo veta, pokud jde o instalaci novýchvýherních automatů na jejich území.

Zkusme se na věc podívat trochu z nadhledu. Proč existuje tolikautomatů? Odpověď je naprosto triviální. Je to statek, nebo chcete-lislužba, kterou na trhu někdo nabízí. Oproti tomu po této služběexistuje poptávka. To je důvod, proč můžeme pozorovat stále přibývajícípočet výherních zařízení. Kdyby o ně nikdo nestál, těžko bychom něcotakového na trhu našli. Tento druh služby je obvykle vyhledáván buďtěmi, kteří si chtějí pouze zahrát (ačkoliv se to může zdát trochupošetilé, jejich cílem není nad automatem vyhrát, ale chtějí se pouzezúčastnit), nebo těmi, kteří chtějí vyhrát (porazit automat). Jeveřejným tajemstvím, že na výherních automatech se čas od času vyhrátdá, ale nelze nad nimi vyhrávat opakovaně. Jinými slovy, pokud budetedo automatu pravidelně vhazovat 100 korun, pak se s rostoucím počtemopakování hlásí o slovo zákon velkých čísel a vy nazpět „vyhrajete“dejme tomu 70 % vašeho vkladu (procento záleží na individuálnímnastavení automatu). Prakticky ale neexistuje možnost, že byste naautomatu mohli dlouhodobě vydělávat; pak by tato zařízení ostatně zcelaztrácela smysl, pro který byla vyrobena – totiž přinést jejich majitelizisk.

Nyní si představme, že dojde k úplnému zákazu provozování výherníchzařízení. Co se stane? Zmizí snad jako mávnutím kouzelného proutkutouha lidí si zahrát? A skutečně se tato zařízení ze společnostivytratí? Odpověď na obě otázky je pochopitelně ne. Zčásti seprovozování automatů přesune do šedé zóny ekonomiky (tedy na stejnémísto, kde jsou dnes drogy) a lidé budou hrát vesele dál – ačkolivjistě ne všichni z těch, kteří hráli, když to bylo legální. Zbytekgamblerů si svou touhu po hraní vykompenzuje jinak, a v tétosouvislosti se dá očekávat, že toto vynucené „náhradní“ chování nebudepro společnost příliš přínosné.

Jako „nejlepší substitut“ výherních automatů se nyní v první řaděnabízí on-line terminály, jejichž počet také rychle stoupá. S nimi majínavíc obce ten problém, že o povolení jejich provozování rozhodujeministerstvo financí a že odvody za takto provozované zařízení jižneplynou do obecní pokladny jako u výherních automatů, ale přímo dostátní kasy. Pokud si tak obce mohou zvolit, jaký typ zařízení chtějímít na svém území, jednoznačně zvednou ruku pro výherní automaty.

Hazard jako celek je v mnoha aspektech velmi podobnou problematikoujako pití alkoholu, kouření cigaret nebo užívání drog. Nikdo přitomneuvažuje o tom, že by se měl prodej alkoholu zakázat, protože jde o -zejména v českých poměrech – společensky populární záležitost. Škodlivéúčinky alkoholu jsou přitom stejně jako u hazardu naprostoprokazatelné. Navíc se jedná o mnohem větší počet případů než uhazardu. Mimochodem, když si člověk koupí krabičku cigaret, dozví seokamžitě o negativních účincích kouření na lidské zdraví. Nic takovéhoovšem u automatů není – žádné varovné nápisy nikde nejsou.

Pokud má mít boj s hazardem, konkrétně s výherními automaty, nějakýsmysl, potom je na místě především osvěta využívající účinné postupyodstrašující potenciální zájemce o tento druh „statku“. Podobně jakobyla (bohužel nepříliš důsledně) zahájena kampaň proti nezodpovědnémuchování řidičů, mohla by existovat její antihazardní obdoba. Samotnýprohibitivní zákaz výherních automatů nic nevyřeší. Lidská touha pohraní se pouze buď přesune spolu s automaty do šedé zóny, nebo sinalezne jiný, podobně kontroverzní a škodlivý substitut.

Dovolím si ještě drobnou poznámku na závěr – neplyne částatraktivity těchto zařízení už z jejich samotného názvu? Kdyby se jimříkalo „proherní automaty“ (což by zcela jistě lépe označovalo jejichpravou podstatu), byly by i nadále tak oblíbené?

Sdílej

O Autorovi

mm

Liberální institut je nejstarší český liberální think-tank. Naším cílem je propagace myšlenek svobody jednotlivce, volného trhu, minimální vlády a míru.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.