Svoboda jednotlivce, volný trh, malý stát a mír
Liberální institut
Liberální institut

Pro členy

Členský příspěvek

Stanovy:

8. ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK

8.1 Výši členského příspěvku navrhuje Správní rada a schvaluje Akademická rada. Členové Akademické rady členský příspěvek nehradí.

8.2 Členský příspěvek je pro každý kalendářní rok splatný vždy k 1. únoru daného roku. Nezaplatí-li člen řádně členský příspěvek, ředitel či správní rada (či kterýkoliv její člen) online zpřístupní výzvu takovému členovi k úhradě.

8.3 Pokud člen neuhradí členský příspěvek do 30. června daného kalendářního roku, jeho členství automaticky zanikne.

8.4 Správní rada může rozhodnout na základě posouzení jednotlivých případů o odpuštění členského příspěvku.

Ze zápisu zasedání Správní rady:

„Správní rada Liberálního institutu navrhuje od roku 2020 členský příspěvek 5000 Kč ročně a předesílá, že odpustí členský příspěvek členům Správní rady, členům přítomným na poslední členské schůzi a členům, kteří se v předešlém roce zapojili do činnosti Spolku minimálně publikováním aspoň jednoho článku na webu Libinst.cz.“

Ze zápisu zasedání Akademické rady:

„Akademická rada Liberálního institutu souhlasí s členským příspěvkem ve výši 5000 Kč ročně pro rok 2020 a dále, jak jej navrhla Správní rada Liberálního institutu, a schvaluje jej.“


Návrh na vyloučení člena Roberta Holmana

Z návrhu ředitele Liberálního institutu Martina Pánka:

Svolávání nelegální a nelegitimní „členské schůze“, jež nemohla být skutečnou členskou schůzi, neboť ji jednak svolávali nečlenové Liberálního institutu, svolavatelé netvořili třetinu členů Liberálního institutu, neučinili podnět ke správní radě ke svolání členské schůze, a jednak na ni nesvolali členy Liberálního institutu. […]

Robert Holman i nadále pokračuje ve svých destruktivních aktivitách, vizte dále v příloze 4 jím podepsanou předžalobní výzvu, kterou jsme obdrželi 25. 2. 2020. […]

Osobně mě mrzí, že kapacita jako prof. Holman má zapotřebí paktovat se s někým, jako je Miroslav Ševčík, a stejně jako on takto bezúčelně škodit, ale to je ostatně jeho svobodná volba.

My jakožto spolek, „který sdružuje členy na základě společného úsilí […] hájit hodnoty a principy klasického liberalismu před jejich účelovou deformací a relativizací“ (čl. 1.1 a 2.1(b) Stanov) nemůžeme dle mého soudu konat jinak než Roberta Holmana za jeho destruktivní aktivity vyloučit.

Proto navrhuji Správní radě vyloučení člena Roberta Holmana.

Návrh na znovuvyloučení Miroslava Ševčíka st. a Jána Pavlíka

Z návrhu ředitele Liberálního institutu Martina Pánka:

Důvody jsou totožné jako v oddíle I, týkajícím se Roberta Holmana.

Přikládám taktéž i původní, stále platná, rozhodnutí Správní rady o vyloučení Miroslava Ševčíka st. a Jána Pavlíka. (vizte přílohy 5 a 6)

Z důvodu právní jistoty se přikláním k podnětu […], a navrhuji potvrzení vyloučení těchto dvou bývalých členů správní radou zvolenou členskou schůzí po fúzi Liberálního institutu s Ludwig von Mises Institutem.

 


Vyloučení Roberta Holmana, Miroslava Ševčíka st. a Jána Pavlíka

Rozhodnutí Správní rady Liberálního institutu:

  • „Pan Robert Holman se ze Spolku vylučuje.“
  • „V rozsahu, ve kterém není dřívější vyloučení pana Miroslava Ševčíka staršího ze Spolku
    platné či účinné, se pan Miroslav Ševčík starší ze Spolku vylučuje.“
  • „V rozsahu, ve kterém není dřívější vyloučení pana Jána Pavlíka ze Spolku platné či
    účinné, se pan Ján Pavlík ze Spolku vylučuje.“

Rozhodnutí Správní rady (pdf)

All search results